De laagste prijs, voor elk product, op elk moment.

Baby aan boord - Privacyverklaring

1. Algemeen

Deze actie gaat uit van Etn. Fr. Colruyt NV, gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer  0400.378.485 ( Hierna "Colruyt" of "wij" genoemd),

Deze privacyverklaring informeert u over hoe Colruyt in het kader van de actie “Baby aan boord” (de “Actie”) uw persoonlijke persoonsgegevens verzamelt en beheert. Deze privacyverklaring moet samen gelezen worden met onze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”). Zij maken een onlosmakelijk geheel uit.

Colruyt is de verantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de Actie. Om de Actie aan te bieden en om ze te verbeteren indien nodig, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonlijke gegevens verwerken zoals uw naam, e-mailadres en gegevens omtrent uw kind.

Welke persoonsgegevens zamelen we in en verwerken we in het kader van de Actie?

1.1 Xtra-gegevens

U kan aan de Actie deelnemen via uw XtraLogin. De gegevens die in dit kader verwerkt worden zijn dan de gegevens die u bij het opstellen van uw Xtra-profiel hebt ingegeven. Deze zijn uw (profiel)naam,  taalvoorkeur, geboortedatum, adres, contactgegevens en een geldig e-mailadres (hierna: de “Xtra-gegevens”).

1.2 Zwangerschap

Wanneer u aan de Actie deelneemt wanneer uw kind nog niet geboren is noteren wij dat u zwanger bent. Aan de hand van de vermoedelijke geboortedatum die u daarbij opgeeft en het feit dat pas kan worden deelgenomen wanneer u minstens 3 maanden zwanger bent kunnen we bovendien inschatten hoeveel maanden u reeds zwanger bent.

1.3 Gegevens van uw kind

Wanneer uw kindje geboren wordt vragen we dat u de correcte geboortedatum van uw kindje meedeelt.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Xtra-gegevens

Uw Xtra-profiel is uw centrale link met de Colruyt Group. Daarom hebben wij uw Xtra-gegevens nodig voor alle communicatie die wij met u voeren. Dit bevat het versturen van transactionele mails zoals het bevestigen van uw deelname aan de Actie en het versturen van marketingmails om de Actie voor u te kunnen volbrengen en u op de hoogte te brengen van andere interessante aanbiedingen die binnen het Xtra-platform en de daaraan deelnemende Colruyt winkels bestaan.

 Nadat de Actie is afgelopen, verwerken wij bovendien bepaalde van uw gegevens voor de marketingdoeleinden van de Colruyt Group. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld e-mails sturen om u te informeren over verschillende aanbiedingen die voor u mogelijks interessant zijn of informatie te verschaffen over onze producten en diensten. U kan zich voor deze marketingcommunicatie te allen tijde uitschrijven.

2.2 Zwangerschap

Wanneer u zich inschrijft voor de Actie en nu nog niet in staat bent om de exacte geboortedatum van uw kind te geven (omdat het kind nog niet geboren is) noteren we dat u zwanger bent.  Om deze gegevens te mogen verwerken vragen we uw expliciete toestemming, dewelke u bij het invullen van het deelnameformulier geeft. U kan die toestemming te allen tijde intrekken. Indien u de gegevens in kwestie niet wenst te geven kunnen wij u geen toegang tot de Actie geven, aangezien deze noodzakelijk zijn voor ons om de Actie aan te bieden.

2.3 Gegevens van uw kinderen

Wanneer uw kind reeds geboren is vragen wij u om ons de correcte geboortedatum door te sturen. Hierop baseren wij ons om u gerichte communicatie te sturen in functie van de noden van uw kind op dat moment. In functie van de geboortedatum weten wij ook wanneer het de gepaste moment is om u de proefboxen te komen laten afhalen. Indien u de gegevens in kwestie niet wenst door te geven, kan u niet (langer) deelnemen aan de actie, gezien wij dit als noodzakelijke gegevens beschouwen om u de actie te kunnen aanbieden.

Nadat de Actie is afgelopen, verwerken wij bovendien bepaalde van deze gegevens voor de marketingdoeleinden van de Colruyt Group. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld e-mails sturen om u te informeren over verschillende aanbiedingen die voor u mogelijks interessant zijn of informatie te verschaffen over onze producten en diensten. U kan zich voor deze marketingcommunicatie te allen tijde uitschrijven. Voor het verwerken van deze gegevens om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen vragen wij uw expliciete toestemming, dewelke u bij het invullen van het deelnameformulier geeft.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Binnen het kader van de overeenkomst die u aangaat met Colruyt, kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde persoonsgegevens gedeeld worden met andere entiteiten binnen de Colruyt Group. De nodige maatregelen worden genomen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens door de entiteiten binnen de Colruyt Group conform deze privacyverklaring worden verwerkt.

Om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden kan Colruyt beroep doen op dienstverleners die hierbij persoonsgegevens verwerken. Deze "verwerkers" mogen de gegevens enkel verwerken in overeenstemming met de instructies die Colruyt hen oplegt. Daarbij zal deze privacyverklaring telkens gerespecteerd worden.

Indien wij door een bevoegde autoriteit verzocht worden om uw persoonsgegevens mee te delen, zullen wij dat verzoek inwilligen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Op uw uitdrukkelijk verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens, en uw boodschappenlijstjes, zonder hierbij toegang te verlenen tot uw account, overmaken aan een door u aangeduid persoon (via de MyColruyt Boodschappenlijst delen functionaliteit). U kan zelf kiezen of u al dan niet wenst gebruik te maken van deze functionaliteit.

4. Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

Colruyt zal zelf nooit uw gegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Toch kan het zijn dat sommige van onze verwerkers, die ons toestaan u een betere en goedkopere dienst te verlenen, uw gegevens buiten de EER verwerken. In dat geval zorgen wij ervoor dat dit steeds in overeenstemming gebeurt met de voorwaarden van de privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Indien uw gegevens toch de EER verlaten en bijgevolg verwerkt worden in een land dat niet minstens dezelfde waarborgen biedt op het vlak van privacywetgeving, dan neemt Colruyt passende maatregelen om dit niveau van bescherming alsnog te bereiken.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Colruyt zal, steeds met respect voor de wettelijke bewaartermijnen, uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld in overeenstemming met artikel 3 van deze privacyverklaring.

Indien u uw Xtra-Kaart enkel nog maar geactiveerd heeft bij een Colruyt Laagste Prijs winkel en u de Actie wilt opzeggen schrappen wij uw interesse alsook de geboortedatum van uw kind indien u deze al gegeven heeft. Indien u de Xtra-kaart ook al geactiveerd heeft bij een Dreambaby winkel schrappen wij uw interesse voor de Actie.

6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren en verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

7. Wat zijn uw rechten als Gebruiker?

Onder de wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens heeft u verschillende rechten die u kan uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij bieden u hieronder een overzicht van de rechten:

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing door de uitschrijfknop aan te klikken die zich in elke marketingmail bevindt. Voor direct marketing die u via de traditionele post wordt doorgestuurd kan u zich uitschrijven door ons te contacteren via de contactgegevens in artikel 10 van deze privacyverklaring.

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren of te verwijderen.

Verder beschikt u over het recht om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw gezondheidsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert, zoals door het overmaken van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

U heeft ook steeds het recht om contact op te nemen met de Belgische Privacycommissie en in voorkomend geval klacht in te dienen zo u zich in uw rechten geschonden acht.

8. Hoe kunt u uw deelname aan de Actie stopzetten?

Indien u uw deelname aan de Actie stop wenst te zetten, dan dient u een mail met deze vraag te versturen naar het e-mail adres: info@colruyt.be

9. Hoe kan u ons bereiken?

Indien u verder nog vragen heeft of ons wenst te contacteren in het kader van deze privacyverklaring, kan u ons privacy team bereiken op onze hoofdvestiging te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en via: info@colruyt.be

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen in de mate dat we dit nodig achten en naarmate de Actie groeit en evolueert. Hoewel we ons best zullen doen om updates onder uw aandacht te brengen, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke updates bij te houden. Uw voortgezette deelname aan de Actie houdt een erkenning in van alle wijzigingen in deze privacyverklaring.

De privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 12/12/2018

Lagere prijs gezien?

MELD HET HIER